• 2660 Balassagyarmat, Kóvári út 3.
 • 06-35/301-904
 • bgykszoc@gmail.com

Fogyatékosok nappali ellátása

Fogyatékosok nappali ellátása

KIK VEHETIK IGÉNYBE A SZOLGÁLTATÁST?

A Fogyatékos személyek nappali ellátását a Balassagyarmati Járás területén bejelentett lakóhellyel rendelkező fogyatékkal élő személyek vehetik igénybe, meglévő képességeinek fejlesztése és szinten tartása a fogyatékosság jellegének megfelelően. Elsődleges cél, hogy a sérült kliens mind magabiztosabb és önállóbb legyen mindennapi életvitelében, valamint már meglévő képességeit, tudását kondicionálja és alkalmazza. A nappali ellátást biztosító intézmény:

az ellátást igénybe vevők részére szociális, egészségi, mentális állapotuknak megfelelő napi életritmust biztosító szolgáltatást nyújt,

a helyi igényeknek megfelelő közösségi programokat szervez, valamint helyet biztosít a közösségi szervezésű programoknak, csoportoknak,

biztosítja, hogy a szolgáltatás nyitott formában, az ellátotti kör és a lakosság által egyaránt elérhető módon működjön.


A Balassagyarmati Járás településein, elsősorban a saját otthonukban élő, tizennyolcadik életévüket betöltött, önkiszolgálásra részben képes vagy önellátásra nem képes, de felügyeletre szoruló, közösségben gondozható:

1.         Mozgásában fogyatékos

2.         Látási fogyatékos: vak, gyengénlátó

3.         Hallási fogyatékos

4.         Siketvak

5.         Beszédfogyatékos - néma

6.         Értelmi fogyatékos (oligofrén) - enyhe értelmi fogyatékos,

7.         Autista

A szolgáltatás tevékenysége az ellátási területen élő fenti fogyatékossági csoportba tartozó személyre kiterjed, és szolgáltatásai - a háziorvos javaslatának figyelembevételével - az egyéni szükségletekhez igazodik.


NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOK

A nappali ellátás szolgáltatási elemei:

 • tanácsadás,
 • készségfejlesztés,
 • háztartási vagy háztartást pótló segítségnyújtás,
 • esetkezelés,
 • felügyelet,
 • gondozás és
 • közösségi fejlesztés
 • Szabadidős programok: az intézmény az ellátást igénybe vevők részére sajtótermékeket, könyveket, kártya -, és társasjátékokat, tömegkommunikációs eszközöket biztosít, rendezvényeket szervez.
 • Egészségügyi ellátás körébe tartozik a felvilágosító előadások szervezése, tanácsadás az egészséges életmódról, gyógytorna lehetőségének biztosítása, valamint mentális gondozás.

A fogyatékos személyek nappali intézményére vonatkozó különös szabályok:

 • fogyatékos személyek nappali intézményében nem gondozható az a személy, aki:
  • veszélyeztető magatartást tanúsít,
  • orvosi ellátást és állandó ápolást igényel,
 • fogyatékos személyek nappali intézményébe az ellátottakat csak próbaidővel lehet felvenni. A próbaidő tartama három hónapnál hosszabb nem lehet,
 • a fogyatékos személyek nappali intézménye a fentiekben felsorolt szolgáltatási elemek mellett
  • gyógypedagógiai segítségnyújtás,
  • pedagógiai segítségnyújtás szolgáltatási elemeket szükség szerint biztosít.

A nappali ellátás biztosítására az intézmény rendelkezik:

 • közösségi együttlétre
 • a pihenésre
 • a személyi tisztálkodásra
 • a személyes ruházat tisztítására szolgáló helyiségekkel
 • az étel tálalására és elfogyasztására szolgáló helyiségekkel
 • többfunkciós helyiséggel, melyben lehetőség van foglalkoztatásra, szabadidős programok lebonyolítására
Nyitva tartás: Hétfőtől – péntekig: 8.00 – 16:00 óráig


ELLÁTÁSI TERÜLET

A szociális alapszolgáltatást az alábbi településeken tudjuk nyújtani:

Balassagyarmati Járás:

Balassagyarmat város, Becske, Bercel, Cserháthaláp, Cserhátsurány, Csesztve, Csitár, Debercsény, Dejtár, Drégelypalánk, Érsekvadkert, Galgaguta, Herencsény, Hugyag, Hont, Iliny, Ipolyvece, Ipolyszög, Magyarnándor, Mohora, Nógrádkövesd, Nógrádmarcal, Őrhalom, Patak, Patvarc, Szanda, Szécsénke, Szügy, Terény községek közigazgatási területe.

IGÉNYBEVÉTEL

Az igénybevételhez szükséges Kérelem formanyomtatvány az alábbiakban letölthető: „Dokumentumok” – "Kötelező_Kérelem_2021.pdf”.

A szolgáltatás igénybevétele során szociálisan rászorultnak minősül a fogyatékos személy, ill. az a súlyosan fogyatékos személy, aki fogyatékossági támogatásban, vakok személyi járadékában, illetve magasabb összegű családi pótlékban részesül.

A kérelem benyújtásakor az ügyfélnek már rendelkeznie kell a szociális rászorultság alapját képező iratokkal, így az Intézményvezető döntése ezen iratok alapján történik. A kérelem benyújtása az 1/2000. (I.7.) SzCsM rendelet alapján – formanyomtatványon – az intézmény vezetőjénél történik. A kérelemhez jövedelemigazolást kell csatolni, valamint a fogyatékosság fennállását igazoló dokumentumot (az igénybevétel iránti kérelemhez mellékelni kell az igénybe vevő szakorvosának, kezelőorvosának szakvéleményét.), ill. a súlyos fogyatékossági állapotot igazolni lehet, és a fogyatékos személyek nappali ellátásának igénybevétele iránti kérelemhez mellékelni kell a fogyatékosság fennállását igazoló:

 • a tanulási képességet vizsgáló szakértői és rehabilitációs bizottság, illetve az országos szakértői és rehabilitációs tevékenységet végző bizottság szakértői véleményét vagy
 • a fogyatékosság jellege szerinti szakorvosi leletet vagy
 • az ellátás megállapítását, illetve folyósítását igazoló határozatot vagy más okiratot, az ellátás megállapításának alapjául szolgáló, a fogyatékosság fennállását igazoló szakvéleményt.

A kitöltött eredeti Kérelmet és a fenti csatolandó dokumentumok másolatait címünkre szükséges eljuttatni, ezt követően kollégánk felkeresi az Igénylőt a gondozás megkezdése érdekében.

Dokumentumok:

Kötelező_Kérelem_BKSZSZK_2023.pdf


Árak:

Szociálisan rászorult személyek által fizetendő
személyi térítési díj
Étkezés nélkül
    Jövedelem kategória   ( Ft )  Ft/ nap
0-57.000 Ft 0 Ft
57.001-85.500 Ft 50 Ft
85.500- Ft felett 100 Ft


Étkezés igénybevételével
    Jövedelem kategória   ( Ft )  Ft/ nap
- 1 300 Ft